Chủ Nhật, 29/01/2023   Tìm
 Tin nóng Đóng
 
 Liên kết website
 
 

 
     
 
 Liên kết web
 
 
BIDV
Cp điện tử
Đô thị SĐ
FPT
tudico
vinaline
saoviet
petro
Ide
Tài Chính Ngàn Phố
 
     
 
  
 
 
Thông báo mời tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 & 2012

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong (Van Phong Corp.), xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, về việc tổ chức kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 và năm 2012 như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

VÀ PHÁT TRIỂN VÂN PHONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 36 /11/VP-HĐQT

Nha Trang, ngày 24 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 & 2012

            Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong (Van Phong Corp.), xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông, về việc tổ chức kỳ họp Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2011 và năm 2012 như sau:

1.         Thời gian: vào lúc 14 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 09 tháng 12 năm 2011.

2.         Địa điểm: Phòng họp - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong - số 08 đường Hoàng Hoa Thám, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

3.         Thành phần tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần tại Van Phong Corp/ hoặc người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật; Các thành viên Hội đồng quản trị; Các thành viên Ban Kiểm soát; Ban điều hành Công ty.

4.         Thời gian đăng ký tham dự: Để việc tổ chức đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc Ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi cho Van Phong Corp bằng đường bưu điện hoặc fax, trước 15h ngày 08/12/2011, theo địa chỉ:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vân Phong - số 08 đường Hoàng Hoa Thám, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà.

Điện thoại: (058) 3.815.803/ 3.815.806 Fax: (058) 3.815.809

5.         Nội dung chương trình kỳ họp: Theo chương trình dự kiến kèm theo.

6.         Giấy tờ liên quan: Cổ đông tham dự Đại hội, đề nghị mang theo bản gốc Giấy CMND hoặc hộ chiếu; Người được ủy quyền phải có thêm Bản gốc Giấy ủy quyền, để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

7.         Các vấn đề khác:

-        Gửi kèm thông báo cho cổ đông bao gồm: Chương trình đại hội, Mẫu giấy ủy quyền, Mẫu Giấy xác nhận tham dự, Mẫu Giấy đề nghị bổ sung chương trình.

-        Các tài liệu khác phục vụ kỳ họp sẽ được gửi trực tiếp cho các cổ đông trước giờ khai mạc đại hội.

          Trân trọng thông báo và Kính đề nghị Quý cổ đông tới tham dự Đại hội,.

Nơi nhận:

-         Các cổ đông Cty;

-         HĐQT, BKS;

-         Ban TGĐ, các phòng;

-         Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                                                                                             PHẠM VĂN CHI

CHƯƠNG TRÌNH

KỲ HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 và NĂM 2012

Kỳ họp tổ chức ngày 09 tháng 12 năm 2011

 

-           Triệu tập và chủ trì kỳ họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

-           Nội dung và thời gian dự kiến:

Thời gian

Nội dung chương trình

Thực hiện

14h00-14h30

Đón tiếp cổ đông, khách mời. Gửi tài liệu họp.

Cổ đông đăng ký tham dự ĐHĐCĐ theo thực tế.

Ban tổ chức

14h30

Tuyên bố lý do. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.

Ban tổ chức

14h45

Khai mạc Đại hội. Thông qua Chương trình đại hội.

HĐQT

15h00

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về thực hiện nhiệm vụ năm 2010 & dự kiến đến hết năm 2011; Kế hoạch đầu tư, SXKD năm 2012.

Tình hình triển khai các dự án và các vướng mắc, đề xuất của Ban điều hành.

Ban TGĐ

15h20

Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán và năm 2011. Công tác thu hồi công nợ. Phương án phân chia lợi nhuận năm 2010 và năm 2011.

Ban TGĐ & Kế toán trưởng

15h40

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2010, năm 2011 và chương trình hoạt động năm 2012.

HĐQT

15h50

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

BKS

16h00

Báo cáo công tác thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đề xuất sửa đổi phương án cho kế hoạch tăng vốn năm 2012.

Ban TGĐ & Kế toán trưởng

16h10

Các Tờ trình của HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua.

HĐQT

16h25

Bầu bổ sung thành viên HĐQT

Đoàn chủ tịch

16h30

Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung, chương trình tại ĐH. Các ý kiến của cổ đông.

Đoàn chủ tich

17h00

Thư ký trình bày Biên bản ĐH, Đại hội biểu quyết.

Thư ký HĐQT

17h15

Bế mạc đại hội.

Chủ tọa đại hội

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 
 Tin khác
 
   
     
 DỰ ÁN ĐẦU TƯ
 
 Album ảnh
 
 
 
     
 Đăng Nhập 
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VÂN PHONG

Địa chỉ: Số 08 Hoàng Hoa Thám, Phường Lộc Thọ, T/p Nha Trang, T. Khánh Hòa
Điện thoại: (+84 )58 3.815.803/ 3.815.806               - Fax: (+84)58 3.815.809
Website:
http://www.vanphongcorp.com.vn               - Email: Info@vanphongcorp.com.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Đỗ Thanh Khiết      - Mobile: 0904 049 778
Thiết kế bởi CenIT